Giacomo Bonci, USD Tegoleto

Marco Treghini (presidente), Mauro Moretti (custode) e Claudio Tonini (allenatore) GS OlmoPonte A.S.D.

Giacomo Bonci, USD Tegoleto

GS OlmoPonte A.S.D.
dirigenti USD Tegoleto